Music Joox

menu

ข้อตกลงของผู้ใช้บริการ JOOX

แก้ไขล่าสุด : วันที่ [ ]

ยินดีต้อนรับสู่ JOOX!

การใช้ JOOX ของท่านและเนื้อหาอยู่ภายใต้บังคับของข้อกำหนดการใช้บริการ JOOX รวมถึงข้อตกลงดังต่อไปนี้ซึ่งใช้บังคับเป็นการทั่วไปกับผู้ใช้บริการของ เทนเซ็นต์ (ข้อตกลงของผู้ใช้บริการ JOOX ฉบับนี้และข้อตกลงที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้รวมเรียกว่า “ข้อตกลงฉบับนี้”)

ข้อตกลงของผู้ใช้บริการ JOOXฉบับนี้กำหนดเงื่อนไขเป็นการเฉพาะเกี่ยวกับการให้บริการเพิ่มเติมซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะให้เป็นส่วนหนึ่งของหัวข้อ”นโยบายและข้อกำหนดเพิ่มเติม” ของข้อกำหนดการใช้บริการของเทนเซ็นต์

สมาชิกภาพ JOOX ของท่าน

ท่านสามารถเข้าถึง JOOX โดยการใช้บัญชี WeChat (หรือบัญชีของโซเชียลมีเดียของผู้ให้บริการอื่นตามที่เราอนุญาต) สำหรับบริการ JOOX ดังต่อไปนี้ (บัญชี WeChat หรือ บัญชีโซเชียลมีเดียของผู้ให้บริการอื่นที่ท่านจะใช้เป็นบัญชี JOOX ของท่านข้างต้น เรียกว่า “บัญชี JOOX”) ท่านสามารถเข้าถึงบริการ JOOX ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ JOOX หรือ ซอฟต์แวร์ JOOX ได้ โดย:

• “บริการฟรี” - บริการที่ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ซึ่งสนับสนุนด้วยการโฆษณา

• “บริการสมาชิก” – บริการที่มีการเรียกเก็บค่าสมาชิกซึ่งเสนอรูปแบบการใช้งานในลักษณะต่างๆ ที่ไม่ได้รวมอยู่ในบริการฟรี

ท่านอาจใช้บริการฟรีโดยไม่ต้องมีบัญชี JOOX ได้ แต่ท่านจะไม่สามารถเข้าถึงลักษณะการใช้งานอย่างเต็มรูปแบบหรือบางส่วนจากการใช้บริการฟรีได้

ท่านอาจใช้งาน JOOX ได้ หากท่านอยู่ในประเทศ ซึ่งเราอนุญาตให้มีบริการฟรี และ/หรือบริการสมาชิก ทั้งนี้

ท่านตกลงว่าท่านจะไม่หลีกเลี่ยงข้อจำกัดการเข้าถึงหรือการใช้บริการในส่วนที่เกี่ยวกับประเทศที่ได้รับอนุญาตข้างต้นรวมถึงการให้คำรับรองอันเป็นเท็จว่าท่านอยู่ในประเทศดังกล่าวโดยเราอาจใช้เทคโนโลยีต่างๆในการตรวจสอบที่อยู่ของท่านได้เป็นครั้งคราว

นอกเหนือจากข้อตกลงฉบับนี้ : (ก) หัวข้อ”บัญชีของท่าน” ของข้อกำหนดการใช้บริการของเทนเซ็นต์จะใช้บังคับกับการใช้บัญชี WeChat ของท่านเพื่อเป็นบัญชี JOOX และ (ข) ข้อกำหนดการใช้บริการโซเชียลมีเดียของผู้ให้บริการอื่นๆ ของท่านจะใช้บังคับกับการใช้บัญชีโซเชียลมีเดียของผู้ให้บริการอื่นๆ นั้น (ในกรณีที่ใช้บังคับ) ให้เป็นบัญชี JOOX

บริการ JOOX

JOOX เป็นบริการที่ใช้สำหรับส่วนตัวเท่านั้นและจะต้องไม่ใช้ในเชิงพาณิชย์ ทั้งนี้ ท่านตกลงที่จะไม่ใช้ JOOX เพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงธุรกิจหรือเพื่อการแสดงในที่สาธารณะ

เราอาจอัพเดตหรือเปลี่ยนบริการ JOOX ในเวลาใดๆตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ไม่มีค่าใช้จ่ายหรือมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมก็ตาม โดยที่การเปลี่ยนแปลงหรือการอัพเดตดังกล่าวอาจรวมถึงลักษณะการใช้งานเพิ่มเติมหรือ การเพิ่มข้อจำกัดของการใช้งาน JOOX ได้

ในกรณีอันสมควรเราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการอัพเดตหรือการเปลี่ยนแปลงข้างต้น เราอาจกำหนดข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนของอุปกรณ์ที่ท่านสามารถใช้เพื่อเข้าถึงบริการ JOOX ได้ ไม่ว่าในเวลาใดๆ และเป็นไปตามดุลยพินิจของเรา เราอาจบันทึกหมายเลขรหัสของอุปกรณ์ของท่านเพื่อการกำหนดข้อจำกัดดังที่กล่าวมา

เนื้อหา

ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงฉบับนี้เราอนุญาตให้ท่าน เข้าถึงเพลง มิวสิควีดีโอ และเนื้อหาอื่นๆ ที่ท่านสามารถใช้งานใน JOOX ได้โดยมีข้อจำกัด เป็นการใช้งานส่วนบุคคล และเป็นการให้สิทธิอย่างไม่เด็ดขาดรวมถึงไม่สามารถเพิกถอนหรือโอนการอนุญาตดังกล่าวได้ (รวมเรียกว่า”เนื้อหา”) ทั้งนี้เฉพาะในประเทศและ/หรือบริเวณที่เราได้รับอนุญาตให้สามารถให้บริการ JOOXแก่ท่านได้ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงฉบับนี้ ( การอนุญาตข้างต้นเรียกว่า”การอนุญาต”)

ด้วยข้อจำกัดเกี่ยวกับการให้อนุญาตและข้อจำกัดอื่นๆ เราอาจจะทำการเสนอบริการ JOOX และเนื้อหาให้แก่ท่านได้เฉพาะในบางบริเวณพื้นที่เท่านั้น (ตามที่จะแจ้งให้ท่านทราบเป็นครั้งคราว) และอาจจะไม่มีการเสนอเนื้อหาบางอย่างให้แก่ท่าน : (ก) ในกรณีที่ท่านมิได้สมัครสมาชิกของบริการสมาชิก และ/หรือ (ข) อยู่ในพื้นที่บางพื้นที่ ทั้งนี้ เราอาจใช้เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อตรวจสอบสถานที่ของท่านได้เป็นครั้งคราว

หากท่านมีการสมัครบริการสมาชิก การอนุญาตจะรวมถึงสิทธิของท่านในการดาวน์โหลดเนื้อหาตามที่กำหนดไว้ได้ 1 เรื่อง (ตามที่ได้จัดไว้ให้ท่านเพื่อดาวน์โหลดในบริการ JOOX ) สำหรับอุปกรณ์แต่ละชิ้นที่เราอนุญาตให้ท่านใช้เพื่อเข้าถึง JOOX ทั้งนี้ เนื้อหาที่ดาวน์โหลดดังกล่าวจะต้อง : (ก) สามารถรับชมได้โดยใช้บริการ JOOX โดยที่ไม่อยู่ในบริการหรือซอฟต์แวร์ของบุคคลอื่นและ (ข) ไม่สามารถรับชมได้อีกต่อไปหากสมาชิกของบริการของท่านถูกยกเลิก

เนื้อหาอาจอยู่ภายใต้ข้อจำกัดของ digital right management (รวมถึงข้อจำกัดตามที่ระบุไว้ในวรรคก่อนในกรณีของเนื้อหาที่สามารถดาวน์โหลดได้ในบริการสมาชิก) ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยที่อาจเกิดขึ้นเนื้อหาที่ท่านเข้าถึงอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการอนุญาตและท่านจะไม่มีการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในเนื้อหาดังกล่าวไม่ว่าในเวลาใดๆ

การใช้งาน JOOX ที่ยอมรับได้และเนื้อหา

การใช้งาน JOOX และเนื้อหาของท่านจะเป็นไปตามนโยบายเกี่ยวกับการใช้งานที่ยอมรับได้รวมถึงเงื่อนไขอื่นๆที่ใช้บังคับตามข้อตกลงฉบับนี้ ทั้งนี้กล่าวโดยเฉพาะท่านตกลงว่าท่านจะไม่ดำเนินการดังต่อไปนี้ (ยกเว้นในกรณีที่เราอนุญาตอย่างชัดแจ้งให้ท่านสามารถดำเนินการได้ใน JOOX) :

บริการสมาชิก

เงื่อนไขในหัวข้อนี้ใช้บังคับหากท่านเป็นผู้สมัครบริการสมาชิก

เว้นแต่การใดๆที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาเพื่อส่งเสริมการขายของ JOOX และคู่ค้าทางธุรกิจ ในกรณีของบริการสมาชิกจะไม่มีการแสดงโฆษณาเพื่อการตลาดทางตรง (Direct Marketing) อย่างไรก็ตามท่านตกลงว่าเรายังคงสามารถส่งโฆษณาเพื่อการตลาดในทางอื่นนอกเหนือจาก JOOX ให้กับท่านโดยตรงได้ (เช่นทางอีเมล์) ภายใต้ข้อกำหนดของนโยบายในความเป็นส่วนตัวของเรา

การเรียกเก็บเงินและอัตราค่าบริการ

ท่านจะต้องจัดส่งข้อมูลวิธีการชำระเงินที่เป็นจริงและเป็นข้อมูลปัจจุบันให้แก่เรา ทั้งนี้ วิธีการชำระเงินจะต้องเป็นวิธีการที่เรายอมรับและเป็นไปตามที่เรากำหนดเป็นครั้งคราวโดยหากกรณีที่วิธีการชำระเงินของท่านไม่สามารถดำเนินการได้โดยชอบ ด้วยเหตุผลใดๆ (ไม่ว่าจะเกิดขึ้นเนื่องจากการหมดอายุหรือมีเงินไม่พอหรือเหตุอื่นๆก็ตาม) ท่านยังคงต้องรับผิดชอบในจำนวนที่ค้างชำระ(และเงื่อนไขดังกล่าวจะยังคงใช้บังคับต่อไปแม้ว่าข้อตกลงฉบับนี้จะครบกำหนดหรือสิ้นสุดลงก็ตาม)

เราจะจัดส่งใบเรียกเก็บค่าบริการสมาชิกตามวิธีการชำระเงินไปยังท่านโดยการเรียกเก็บล่วงหน้าซึ่งจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการสมัครสมาชิกที่ท่านได้เลือกไว้ ทั้งนี้เราจะไม่ต่ออายุสมาชิกของท่านโดยอัตโนมัติเมื่อระยะเวลาของการเป็นสมาชิกที่ท่านได้สมัครไว้สิ้นสุดลง ในกรณีที่ท่านประสงค์จะต่ออายุสมาชิกของท่าน ท่านสามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการต่ออายุสมาชิกที่ระบุไว้ใน JOOX

เราอาจปรับอัตราค่าบริการในเวลาใดๆได้เป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของเรา โดยที่การปรับอัตราดังกล่าวอาจเกิดขึ้นจาก ข้อเสนอในการส่งเสริมการขาย การเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม การสมัครสมาชิกของท่าน การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของท่าน และ/หรือเหตุผลอื่นใด

ค่าบริการสมาชิกที่ท่านชำระให้แก่เรายังไม่รวมภาษีและท่านตกลงว่าเราอาจเรียกเก็บภาษีที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากค่าบริการสมาชิกของท่านได้

การสิ้นสุดของบริการสมาชิก

บริการสมาชิกของท่านจะยังคงอยู่ตราบเท่าที่และจนกระทั่งเราหรือท่านยกเลิกการเป็นสมาชิกนั้นและอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการชำระค่าบริการที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

ถ้า : (ก) ท่านไม่ได้ต่ออายุสมาชิกของท่าน หรือ (ข) เรายกเลิกการสมัครสมาชิกของท่านด้วยเหตุผลใด ในแต่ละกรณีที่กล่าวมานี้บริการสมาชิกของท่านจะสิ้นสุดลงเมื่อสิ้นระยะเวลาที่ท่านได้สมัครสมาชิกดังกล่าวไว้และจะเปลี่ยนเป็นสมาชิกของบริการประเภทฟรีในวันดังกล่าว

ตราบเท่าที่กฎหมายอนุญาต เงินที่ท่านชำระให้แก่เราไม่สามารถขอคืนได้และไม่สามารถนำไปใช้เป็นเครดิตได้

การสมัครบริการสมาชิกแบบทดลองใช้

บริการสมาชิกของท่านอาจเริ่มต้นด้วยระยะเวลาที่เป็นการทดลองใช้แบบไม่มีค่าใช้จ่ายตามที่ได้มีการเสนอต่อท่านภายใต้ดุลยพินิจของเรา ทั้งนี้ระยะเวลาทดลองใช้ดังกล่าวจะมีผลเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนหรือ ระยะเวลาอื่นใดตามที่เรากำหนดโดยเราสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาว่าผู้ใช้จะสามารถได้รับสิทธิ์ในการทดลองใช้โดยไม่การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าว

เมื่อระยะเวลาทดลองใช้สิ้นสุดลงเราจะเรียกเก็บค่าบริการสมาชิกที่เกี่ยวข้องจากท่านโดยอัตโนมัติเว้นแต่ในกรณีที่ท่านได้มีการแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันก่อนวันที่จะเป็นอันสิ้นสุดระยะเวลาทดลองใช้ดังกล่าว (โดยที่ในกรณีนี้การเป็นสมาชิกของท่านจะเปลี่ยนเป็นบริการฟรีเมื่อครบระยะเวลาทดลองใช้ตามที่กล่าวมา)

เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่แจ้งให้ท่านทราบว่าระยะเวลาทดลองใช้ได้สิ้นสุดลงแล้วหรือในกรณีที่เราได้เริ่มจัดส่งใบเรียกเก็บค่าบริการสมาชิกให้แก่ท่าน

ทรัพย์สินทางปัญญา

ท่านตกลงจะปฏิบัติตามข้อตกลงการอนุญาตแก่ผู้ใช้ปลายทางทั่วไป และข้อกำหนดอื่นๆ ที่ใช้บังคับกับข้อตกลงฉบับนี้เกี่ยวกับการดาวน์โหลดและการใช้ซอฟต์แวร์ของ JOOX

นอกจากนี้ ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามหัวข้อ “สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเรา” และ “การใช้บริการของเราในอุปกรณ์ของท่าน” ในข้อกำหนดการใช้บริการของเทนเซ็นต์ และข้อกำหนดอื่นๆ ที่ใช้บังคับกับข้อตกลงฉบับนี้

การใช้ซอฟต์แวร์ JOOX และเนื้อหาของท่านอาจอยู่ภายใต้ข้อจำกัดของข้อกำหนดเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ตามที่เราจะมีการแจ้งให้ท่านทราบเป็นครั้งคราว ซึ่งท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับบุคคลภายนอกดังกล่าว รวมถึงหัวข้อ “เนื้อหาและบริการของบุคคลภายนอก” ในข้อกำหนดการใช้บริการของเทนเซ็นต์และข้อกำหนดอื่นๆ ที่ใช้บังคับกับข้อตกลงฉบับนี้

เราอาจตอบรับการแจ้งกล่าวหาการละเมิดสิทธิ (รวมถึงการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา การหมิ่นประมาท และการละเมิดสิทธิในทางแพ่ง) และการเรียกร้องและการอ้างสิทธิอื่นๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านมีข้อกังวลเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ กรุณาติดต่อ support@joox.com

ระยะเวลาและการบอกเลิก

ข้อตกลงฉบับนี้จะใช้บังคับระหว่างเราและท่านจนกระทั่งท่านหรือเรายกเลิกการเข้าถึงบริการ JOOX ของท่าน โดยที่ท่านอาจระงับหรือยกเลิกการเข้าถึงบริการ JOOX ได้ในเวลาใดๆ ตามหัวข้อ “การบอกเลิก” ในข้อกำหนดการใช้บริการของเทนเซ็นต์

การรับประกัน ข้อสงวนสิทธิ และความรับผิดจากบริการของเรา

เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหัวข้อ “การรับประกันและข้อสงวนสิทธิ” และ “ความรับผิดจากบริการของเรา” ในข้อกำหนดการใช้บริการของเทนเซ็นต์ จะใช้บังคับกับการให้บริการ JOOX (และการใช้บริการ JOOX ของท่าน)

เรื่องอื่นๆ

ข้อตกลงฉบับนี้ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างท่านกับเราเกี่ยวกับบริการ JOOX (และการใช้บริการ JOOX ของท่าน) ท่านตกลงว่าท่านจะไม่เรียกร้องใดๆ จากเราในส่วนของข้อความซึ่งไม่ได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งในข้อตกลงฉบับนี้ ทั้งนี้ เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหัวข้อ “กฎหมายที่ใช้บังคับและการระงับข้อพิพาท” ในข้อกำหนดการใช้บริการของเทนเซ็นต์จะใช้บังคับกับข้อตกลงฉบับนี้และข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างเรากับท่าน