Music Joox

menu

ข้อกำหนดการใช้บริการของเทนเซ็นต์

แก้ไขล่าสุด: 1 สิงหาคม 2557

บทนำ

ยินดีต้อนรับสู่เทนเซ็นต์!

เราขอเสนอบริการที่หลากหลายให้แก่ผู้ใช้งานของเรา การใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ (“ บริการ” หรือ “บริการของเรา”) อยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้บริการฉบับนี้ (“ ข้อกำหนดการใช้บริการ”) – ดังนั้น กรุณาอ่านด้วยความรอบคอบ

เราขอขอบคุณที่ท่านได้ศึกษาข้อกำหนดการใช้บริการฉบับนี้ – เราหวังว่าท่านจะได้รับความเพลิดเพลินในการใช้บริการของเรา

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือในกรณีที่ท่านมีข้อประสงค์จะแจ้งข้อมูลหรือรายละเอียดใดๆที่เกี่ยวกับข้อกำหนดการใช้บริการฉบับนี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ termsconditions@qq.com

การปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้บริการฉบับนี้

ใช้บังคับกับท่านหากท่านเป็นผู้ใช้บริการของเราไม่ว่าที่ใดในโลก เว้นแต่ในกรณีที่ท่านเข้าข่ายในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้: (1) เป็นผู้ใช้บริการของเรา (โดยไม่คำนึงถึงสัญชาติ) ในสาธารณรัฐประชาชนจีน (2) เป็นพลเมืองของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งใช้บริการของเราไม่ว่าที่ใดในโลก (3) เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศจีนซึ่งใช้บริการของเราไม่ว่าที่ใดในโลก ในกรณีที่ท่านเข้าข่ายเป็นผู้ใช้ในกรณีตามที่กล่าวมา ในการใช้บริการของเราท่านจะอยู่ภายใต้บังคับของข้อกำหนดการใช้บริการ (PRC Users) แทน

กรุณาศึกษาข้อกำหนดการใช้บริการและนโยบายรวมถึงคำแนะนำเพื่อทำความเข้าใจว่าท่านสามารถและไม่สามารถใช้บริการของเราได้ในเรื่องใดบ้าง ทั้งนี้ ในการใช้บริการของเราท่านจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้บริการฉบับนี้และใช้บริการของเราเพียงเท่าที่ได้รับอนุญาตตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าท่านจะอยู่ในที่ใดๆ ในขณะที่ใช้บริการของเราก็ตาม

ในกรณีที่ท่านไม่ตกลงกับข้อกำหนดการใช้บริการฉบับนี้ ท่านจะต้องไม่ใช้บริการของเรา

ผู้ที่ทำข้อตกลงกับท่าน

ในการใช้บริการของเรา ท่านตกลงที่จะเข้าทำข้อกำหนดการใช้บริการฉบับนี้กับ เทนเซ็นต์ อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส พีทีอี แอลทีดี ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติสิงคโปร์ ตั้งอยู่เลขที่ 10 ถนนแอนสัน #21-07 อินเตอร์เนชั่นแนล พลาซ่า ประเทศสิงคโปร์ 079903 (“เรา”)

เราอาจกำหนดเงื่อนไขที่เกี่ยวกับบริการเฉพาะเรื่องเป็นการเฉพาะที่ท่านจะต้องทำความตกลงกับบริษัทในเครือของเรา (แทนเทนเซ็นต์อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส พีทีอี แอลทีดี) ในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้บริการของท่านซึ่งเงื่อนไขที่เกี่ยวกับบริการเฉพาะเรื่องดังกล่าวมีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ ในกรณีข้างต้น ผู้ที่ทำข้อตกลงกับท่านจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขที่เกี่ยวกับบริการเฉพาะเรื่องนั้นๆ และข้อกำหนดการใช้บริการฉบับนี้ (รวมถึงเงื่อนไขที่เกี่ยวกับบริการเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้อง) จะใช้บังคับระหว่างท่านและผู้ที่ทำข้อตกลงกับท่านที่ถูกระบุไว้ในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้บริการที่เกี่ยวข้องของท่าน

เงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดการใช้บริการฉบับนี้

หากท่านมีอายุต่ำกว่า 13 ปี ท่านจะต้องไม่ใช้บริการของเรา หากท่านมีอายุระหว่าง 13-18 ปี (หรือมีอายุในช่วงระหว่างที่กฎหมายที่ใช้บังคับในกรณีของท่านได้กำหนดให้ถือว่าเป็นผู้เยาว์) ผู้ปกครองหรือผู้ใช้อำนาจปกครองของท่านจะต้องตกลงกับข้อกำหนดการใช้บริการฉบับนี้ (ทั้งในกรณีการตกลงสำหรับตัวเองและในนามของท่าน) ก่อนที่ท่านจะใช้บริการของเราได้

หากท่านใช้บริการของเราในนามของบริษัท ห้างหุ้นส่วน สมาคม รัฐบาล หรือองค์กรอื่นใด (“ องค์กร” ของท่าน) ท่านรับรองว่าท่านได้รับอนุญาตให้ดำเนินการดังกล่าวได้และท่านได้รับมอบอำนาจจากองค์กรของท่านเพื่อเข้าผูกพันกับข้อกำหนดการใช้บริการฉบับนี้ ทั้งนี้ ในกรณีข้างต้น “ท่าน” จะมีความหมายรวมไปถึงองค์กรของท่านด้วย

เราอาจจัดทำคำแปลของข้อกำหนดการใช้บริการฉบับนี้ให้เป็นภาษาต่างๆ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ กับเวอร์ชั่นในภาษาอื่นๆ ในส่วนของข้อกำหนดการใช้บริการฉบับนี้ เวอร์ขั่นภาษาอังกฤษจะใช้บังคับ (เฉพาะในเรื่องที่มีความแตกต่างกันและเพียงเท่าที่ได้รับอนุญาตตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง)

นโยบายและเงื่อนไขเพิ่มเติม

เราได้เสนอบริการที่หลากหลาย ดังนั้น จึงมีนโยบายและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่อาจใช้บังคับกับการที่ท่านใช้บริการทั้งหมดของเราหรือบริการเฉพาะเรื่องใดๆ ตามที่ได้กำหนดไว้ในหัวข้อนี้และตามที่ได้แจ้งให้ท่านทราบเป็นประการอื่นเป็นครั้งคราว ทั้งนี้ นโยบายและเงื่อนไขเพิ่มเติมในกรณีนี้ทั้งหมดรวมกันจะถือเป็นส่วนหนึ่งและรวมเข้ากับข้อกำหนดการใช้บริการฉบับนี้

เงื่อนไขเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการบริการเฉพาะเรื่อง

ในการใช้บริการบางประเภทของเรามีการกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับบริการเฉพาะเรื่อง (ตามที่เราได้แจ้งให้ท่านทราบ) และท่านจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการบริการเฉพาะเรื่องในส่วนที่เกี่ยวกับการที่ท่านใช้บริการนั้น เงื่อนไขที่เกี่ยวกับการบริการเฉพาะเรื่องดังกล่าวรวมถึง :

นโยบายเพิ่มเติม

นโยบายดังต่อไปนี้เป็นนโยบายเฉพาะเรื่องซึ่งท่านจะต้องปฏิบัติตามในการใช้บริการของเรา:

ข้อกำหนดเพิ่มเติมเฉพาะเรื่องของแต่ละประเทศ

ในกรณีที่ท่านเป็นพลเมืองหรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศดังต่อไปนี้ ข้อกำหนดเพิ่มเติมเฉพาะเรื่องของแต่ละประเทศจะใช้บังคับกับการที่ท่านใช้บริการของเราด้วย

กรณีที่มีความขัดแย้ง

เฉพาะในกรณีที่นโยบายหรือข้อกำหนดเพิ่มเติมมีความแตกต่างกันกับข้อกำหนดการใช้บริการฉบับนี้ ข้อกำหนดเพิ่มเติมหรือนโยบายเพิ่มเติมจะมีผลใช้บังคับ ยกเว้น เรื่องที่ระบุไว้ในหัวข้อดังต่อไปนี้ในข้อกำหนดการใช้บริการฉบับนี้ ที่จะไม่ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยข้อกำหนดเพิ่มเติมหรือนโยบายเพิ่มเติมดังกล่าว (เว้นแต่จะระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นประการอื่นในนโยบายหรือข้อกำหนดเพิ่มเติมนั้น) :

อย่างไรก็ตาม เฉพาะในกรณีที่ข้อกำหนดเฉพาะเรื่องของแต่ละประเทศแตกต่างจากข้อกำหนดการใช้บริการฉบับนี้ หรือข้อกำหนดเพิ่มเติม หรือนโยบายเพิ่มเติม ข้อกำหนดเฉพาะเรื่องของแต่ละประเทศที่เกี่ยวข้องนั้นๆ จะมีผลใช้บังคับ โดยไม่คำนึงว่าจะแตกต่างกันในหัวข้อใดๆ กับข้อกำหนดการใช้บริการฉบับนี้ก็ตาม

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้บริการและบริการของเรา

เราอาจทำการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้บริการฉบับนี้ในภายหน้า ดังนั้น กรุณากลับมาตรวจทานการเปลี่ยนแปลงข้างต้น

นอกจากนี้ จากการที่การบริการของเราและประสบการณ์ของผู้ใช้บริการมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เราอาจ (และเฉพาะตราบเท่าที่อนุญาตตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการใช้งานในบางลักษณะในบริการของเรา (รวมทั้งในกรณีที่ไม่ว่าบริการของเราจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายหรือไม่ก็ตาม) หรือ ระงับชั่วคราว หรือยกเลิกการให้บริการทั้งหมดข้างต้น

ในกรณีที่เราพิจารณาแล้วเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้บริการฉบับนี้หรือบริการของเราเป็นเรื่องที่มีเหตุผลและเป็นเรื่องที่มีนัยสำคัญ เราจะ(ในกรณีที่สามารถดำเนินการได้ตามสมควร) แจ้งให้ท่านทราบ (ผ่านทางเว็บไซต์ การติดต่อสื่อสารโดยตรงกับท่าน หรือโดยวิธีการอื่นใด) ก่อนที่การเปลี่ยนแปลงจะเริ่มมีผลบังคับ

ในการที่ท่านใช้บริการของเราอย่างต่อเนื่องหลังจากที่เราได้ทำการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้บริการฉบับนี้ ไม่ว่าจะได้แจ้งหรือมิได้แจ้งให้ท่านทราบก็ตาม ถือว่าท่านได้ตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดการใช้บริการที่มีการปรับแก้ไขนั้นแล้ว

บัญชีของท่าน

ท่านจะต้องสร้างบัญชีกับเราเพื่อการเข้าถึงและการใช้บริการของเรา ซึ่งจะต้องเป็นบัญชีเฉพาะของการใช้บริการหรือหมายเลข QQ

การใช้หมายเลข QQ ของท่าน อยู่ภายใต้บังคับ นโยบายเกี่ยวกับหมายเลข QQ ซึ่งเพิ่มเติมจากข้อกำหนดการใช้บริการฉบับนี้

บัญชีของท่านถือเป็นส่วนตัวของท่าน และท่านถูกห้ามมิให้ทำการยกให้ ให้ยืม โอน หรืออนุญาตในประการอื่นๆ ให้บุคคลอื่นเข้าถึงหรือใช้บัญชีของท่าน ชื่อบัญชี หมายเลขบัญชี และสิ่งใดๆ ที่ใช้ระบุลักษณะเฉพาะที่ท่านได้ทำขึ้นในบริการของเราซึ่งถือเป็นทรัพย์สินของเราและเราสามารถยกเลิกการใช้งาน เรียกคืนและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ทันทีที่บัญชีของท่านถูกยกเลิกหรือถูกทำให้ใช้งานไม่ได้ด้วยเหตุผลใดๆ ไม่ว่าโดยเราหรือท่านก็ตาม

ท่านมีความรับผิดชอบในการ: (1) ปกป้องความปลอดภัยของรายละเอียดของบัญชีของท่าน รวมถึงรหัสผ่านที่ใช้ในการเข้าถึงบัญชีและบริการของเรา และ (2) การใช้บริการทั้งหมดของท่านภายใต้บัญชีของท่าน ทั้งนี้ ท่านจะต้องแจ้งให้เราทราบในทันที (ในกรณีของหมายเลข QQ แจ้งผ่านทางวิธีการติดต่อตามที่กำหนดไว้ในนโยบายเกี่ยวกับหมายเลข QQ) หากท่านได้ทราบหรือสงสัยว่ามีการบุกรุกบัญชีหรือรหัสผ่านของท่าน เราจะถือว่าการใช้บริการผ่านทางบัญชีของเราทั้งหมดเป็นการใช้บริการโดยท่าน ยกเว้นในกรณีที่เราได้รับการแจ้งหรือทราบจากท่านเกี่ยวกับกรณีที่มีการบุกรุกบัญชีหรือรหัสผ่านดังกล่าว

การยกเลิกการใช้งานบัญชี

ท่านอาจจะยกเลิกการใช้งานในบัญชีการใช้บริการใดๆ ได้ – โปรดพิจารณาบริการที่เกี่ยวข้องนั้นๆ เพื่อทราบแนวทางดำเนินการเพิ่มเติม

การชำระเงิน

ท่านอาจจะชำระเงินเกี่ยวกับบริการของเราเป็นครั้งคราว (ไม่ว่าจะชำระให้เราหรือบุคคลอื่น) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการใช้บริการของเรา (รวมทั้งกรณีการให้บริการและการจัดให้มีการใช้งานในลักษณะเพิ่มเติมในบริการของเรา) ข้อกำหนดเกี่ยวกับบริการเฉพาะเรื่องอาจระบุเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ใช้บังคับกับการชำระเงินดังกล่าว (รวมถึงการคืนเงิน (ถ้ามี) การจัดการเกี่ยวกับใบเรียกเก็บค่าบริการและผลในกรณีที่มิได้มีการชำระเงินภายในกำหนดระยะเวลาที่เกี่ยวข้อง) ท่านจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวกับการชำระเงินเหล่านั้น

เนื้อหาของท่าน

เมื่อท่านได้ยื่น อัพโหลด ส่งข้อมูลหรือแสดงผลเกี่ยวกับข้อมูล ข่าวสาร สื่อหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการที่ท่านใช้บริการของเรา (“ เนื้อหาของท่าน”) ท่านเข้าใจและตกลงว่า

นอกจากนี้ท่านตกลงว่าเราและบริษัทในเครือของเรา (ภายใต้บังคับของข้อกำหนดการใช้บริการฉบับนี้ นโยบายในความเป็นส่วนตัวของเรา รวมถึงหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง):

ท่านเข้าใจว่าแม้ว่าท่านจะได้ดำเนินการลบเนื้อหาของท่านออกจากบริการของเราแล้ว กรณีอาจต้องใช้ระยะเวลาในเรื่องของขั้นตอนทางเทคนิคและการบริหารจัดการที่จะดำเนินการดังกล่าวหรืออาจจะไม่สามารถดำเนินการได้ – ตัวอย่างเช่น เราอาจจะไม่สามารถป้องกันบุคคลอื่นจากการจัดเก็บหรือใช้เนื้อหาของท่านที่ท่านได้ทำให้ปรากฏต่อสาธารณะผ่านทางบริการของเรา

เราสงวนสิทธิในการปิดกั้นหรือลบเนื้อหาของท่านด้วยเหตุผลใดๆ รวมถึงตามที่เรามีความเห็นตามสมควรหรือตามที่จำเป็นในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความรับผิดชอบต่อเนื้อหาของท่าน

ท่านมีความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อเนื้อหาของท่านและเราแนะนำให้ท่านจัดเก็บสำเนาของเนื้อหาของท่านเพื่อการสำรองข้อมูลไว้ตลอดเวลา ท่านจะต้องดำเนินการเพื่อให้แน่ใจได้ตลอดเวลาว่า: (1) ท่านมีสิทธิในการยื่น ส่งผ่านหรือแสดงเนื้อหาของท่าน และการอนุญาตให้เรามีสิทธิดำเนินการได้ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดการใช้บริการฉบับนี้ และ (2) เนื้อหาของท่าน (และการที่เราใช้เนื้อหาของท่านตามข้อกำหนดการใช้บริการฉบับนี้) ไม่เป็นการฝ่าฝืนหรือละเมิดซึ่งสิทธิของบุคคลใดๆ หรือเป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือกฎหมายที่ใช้บังคับในประการอื่นๆ

การละเมิดสิทธิ

เราอาจจะดำเนินการตามการแจ้งใดๆ ที่เป็นการกล่าวหาว่ามีการละเมิดสิทธิ (รวมถึงการละเมิดในสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา การหมิ่นประมาท และการละเมิดสิทธิในทางแพ่งอื่นๆ) และการเรียกร้องและข้อเรียกร้องอื่นๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านมีความกังวลใดๆ เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิดังกล่าว กรุณาติดต่อ termsconditions@qq.com

เนื้อหาและบริการของบุคคลภายนอก

เราไม่ต้องรับผิดชอบและเราไมได้ให้คำรับรอง สนับสนุนหรือรับประกันความชอบด้วยกฎหมาย ความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเนื้อหาใดๆ ที่ได้ยื่น ส่งผ่าน หรือแสดงอยู่ในบริการของเราหรือได้เชื่อมต่อกับบริการของเรา รวมถึงเนื้อหาของท่านหรือเนื้อหาอื่นที่มาจากผู้ใช้รายอื่นของบริการของเราหรือโดยผู้โฆษณาของเรา ทั้งนี้ ท่านรับทราบและตกลงว่าในการใช้บริการของเราท่านอาจจะทำการเปิดเผยเนื้อหาซึ่งไม่ถูกต้อง ทำให้เข้าใจผิด เป็นการหมิ่นประมาท โจมตีผู้อื่น หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย การที่ท่านให้ความเชื่อถือหรือใช้เนื้อหาใดๆ ที่อยู่ในบริการของเราหรือสามารถเข้าถึงได้จากบริการของเราเป็นกรณีที่ท่านยอมรับความเสี่ยงด้วยตัวท่านเองโดยที่การใช้บริการของเราไม่เป็นการให้สิทธิแก่ท่านในส่วนของเนื้อหาที่ท่านสามารถเข้าถึงหรือได้มาจากการที่ท่านใช้บริการของเรา

นอกจากนี้ เรามิได้รับประกันในเรื่องคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ หรือความเหมาะสมของบริการของบุคคลภายนอกที่จัดให้มี ทำขึ้น โฆษณา หรือเชื่อมต่อผ่านบริการของเรา และเราไม่รับผิดในกรณีที่ท่านใช้หรือมีความสัมพันธ์กับบริการของบุคคลภายนอกดังกล่าว ทั้งนี้หากท่านเข้าถึงบริการของบุคคลภายนอกผ่านทางบริการของเราท่านจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ใช้บังคับกับบริการนั้นๆ

ในบางครั้งอาจมีกรณีที่เนื้อหาและบริการของบุคคลภายนอกที่อยู่ในบริการของเราอาจอยู่ภายใต้บังคับของข้อกำหนดรวมถึงเงื่อนไขที่กำหนดโดยบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องที่ได้สร้างสรรค์เนื้อหาและจัดให้มีบริการดังกล่าวขึ้นเป็นครั้งแรก (ตัวอย่างเช่น ตัวแทนข่าวซึ่งรับผิดชอบในการเขียนบทความข่าวซึ่งต่อมาปรากฏอยู่ในบริการของเรา หรือบริษัทเพลงที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในเพลงที่เกี่ยวข้องที่ท่านได้เข้าถึงในบริการของเรา) ในกรณีนี้ ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมตามที่ได้แจ้งให้ท่านทราบในส่วนที่เกี่ยวกับเนื้อหาและบริการของบุคคลภายนอกนั้น

การโฆษณาเนื้อหาในบริการของเรา

บริการบางประเภทของเราอาจรวมไปถึงการโฆษณาเนื้อหาหรือการใช้เนื้อหาในเชิงพาณิชย์ ท่านตกลงว่าเราได้รับอนุญาตในการรวม แสดง และสื่อสารในประการใดๆ เกี่ยวกับการโฆษณาเนื้อหาหรือการใช้เนื้อหาในเชิงพาณิชย์ในบริการของเราได้และ (ในกรณีที่สามารถดำเนินการได้โดยมีเหตุอันสมควร) เราจะระบุให้ท่านทราบถึงบริการและการติดต่อสื่อสารที่มีการเรียบเก็บค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ท่านตกลงว่าเรามีการโฆษณาในกลุ่มเป้าหมายเพื่อทำให้การโฆษณามีความเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับท่านมากยิ่งขึ้นได้ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้เพิ่มเติมใน นโยบายในความเป็นส่วนตัวของเรา

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเรา

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่มีอยู่ในหรือเกี่ยวข้องกับบริการและซอฟต์แวร์ของเรา (รวมถึงส่วนปรับปรุงในอนาคตรวมถึงอัพเดต ส่วนปรับปรุงและเวอร์ชั่นใหม่ที่จะมีขึ้นในอนาคต) จะยังคงเป็นของเราและผู้ให้อนุญาตสิทธิแก่เราอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เว้นแต่ตามที่ได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งในข้อกำหนดการใช้บริการฉบับนี้ ท่านไม่มีสิทธิในการใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเรา กล่าวโดยเฉพาะหากไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นหนังสือจากเรา ท่านไม่มีสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า หรือชื่อผลิตภัณฑ์ของเรา ตัวอย่างเช่น “เทนเซ็นต์” หรือ “QQ” โลโก้ ชื่อโดเมน หรือคุณลักษณะของแบรนด์ที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ทั้งนี้ ข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำของท่านที่อาจมีเกี่ยวกับบริการของเราถือเป็นเรื่องที่ท่านดำเนินการด้วยความสมัครใจทั้งสิ้น และเราสามารถที่จะใช้ข้อคิดเห็นและคำแนะนำเหล่านั้นได้ตามดุลยพินิจของเราโดยไม่ต้องชำระค่าตอบแทนใดๆ หรือมีความผูกพันอื่นต่อท่านแต่อย่างใด

ในกรณีที่บริการของเรามีความเกี่ยวข้องกับการที่ท่านดาวน์โหลดและใช้ซอฟต์แวร์ใดๆ ที่เราได้เป็นผู้จัดให้แก่ท่าน ในกรณีนี้เราอนุญาตให้สิทธิแก่ท่าน อย่างจำกัด เป็นการเฉพาะตัว ไม่เด็ดขาด ไม่สามารถอนุญาตให้สิทธิช่วง ไม่สามารถโอน ไม่มีการเรียกเก็บค่าสิทธิและเป็นการอนุญาตที่สามารถเพิกถอนได้ ในส่วนที่ท่านใช้ซอฟต์แวร์เพื่อเข้าถึงบริการของเราโดยจะเป็นไปตามข้อกำหนดการใช้บริการฉบับนี้ (รวมถึงเงื่อนไขทางเทคนิคที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์หรือการใช้ซอฟต์แวร์ในอุปกรณ์บางอย่างของท่าน) นอกจากนี้ การที่ท่านใช้ซอฟต์แวร์และบริการของเราจะอยู่ภายใต้บังคับของข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงทั่วไปเกี่ยวกับการอนุญาตแก่ผู้ใช้ปลายทางซึ่งรวมเป็นส่วนหนึ่งโดยการอ้างอิงเข้ากับข้อกำหนดการใช้บริการฉบับนี้ ทั้งนี้ โปรดสังเกตว่าข้อกำหนดเกี่ยวกับการอนุญาตตามที่กล่าวมานี้อาจมีการเพิ่มเติมเป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่ใช้บังคับกับซอฟต์แวร์บางอย่างได้

ท่านไม่สามารถทำสำเนา แก้ไข ทำการแยกออก วิศวกรรมย้อนกลับ หรือแยกซอสโค๊ดจากซอฟต์แวร์ของเรา เว้นแต่เฉพาะกรณีที่เรามิได้ห้ามท่านจากการดำเนินการข้างต้นตามที่หลักเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้ดำเนินการได้ หรือท่านได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นหนังสือจากเราให้ทำการดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่หลักเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สิทธิแก่ท่านในการแยกออกหรือแยกซอสโค๊ดจากซอฟต์แวร์ของเรา ท่านจะต้องดำเนินการติดต่อเราก่อนเพื่อขอข้อมูลที่ท่านจำเป็นต้องใช้

เราอาจจะจัดให้มีอัพเดตแก่ซอฟต์แวร์ของเราได้เป็นครั้งคราวโดยที่อัพเดตดังกล่าวอาจเป็นกรณีที่ดำเนินการโดยอัตโนมัติหรือต้องดำเนินการด้วยตนเอง โปรดสังเกตว่าบริการของเราอาจไม่สามารถทำงานได้ตามปกติหรือไม่สามารถทำงานได้โดยสิ้นเชิงหากท่านมิได้ทำการติดตั้งการปรับปรุงหรือเวอร์ชั่นใหม่ ทั้งนี้ เราไม่รับประกันว่าเราจะจัดให้มีอัพเดตให้แก่ท่านในส่วนของซอฟต์แวร์ของเราหรือรับประกันว่าอัพเดตดังกล่าวจะยังคงใช้งานได้กับอุปกรณ์หรือระบบของท่านอย่างต่อเนื่อง

การใช้อุปกรณ์ของท่านโดยบริการของเรา

เพื่อให้เราสามารถให้บริการแก่ท่านได้เราอาจมีความจำเป็นที่จะเข้าถึงและ/หรือใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของท่าน (ตัวอย่างเช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเลตหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์) ซึ่งท่านใช้เพื่อเข้าถึงบริการที่เกี่ยวข้อง – ตัวอย่างเช่น เราอาจจะจำเป็นที่จะต้องใช้อุปกรณ์ประมวลผลและระบบสำรองข้อมูลของท่านในการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องให้เสร็จสิ้น หรือเราอาจเข้าถึงรายชื่อผู้ติดต่อของท่านเพื่อให้บริการเพื่อให้สามารถใช้งานบางประเภทในส่วนที่เกี่ยวกับแอพพลิเคชั่นของเราได้ ท่านตกลงที่จะให้เราเข้าถึงและใช้อุปกรณ์ของท่านได้ตามที่กล่าวมา เราจะจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมว่าบริการในเรื่องเฉพาะนั้นได้มีการใช้และเข้าถึงอุปกรณ์ของท่านในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างไรและเช่นใด (ตัวอย่างเช่นการให้ข้อมูลผ่านทาง app store ในส่วนที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการติดตั้งบริการที่เกี่ยวข้อง) ท่านเข้าใจว่าหากท่านมิได้ให้สิทธิแก่เราในการที่จะใช้หรือเข้าถึงอุปกรณ์ของท่านดังกล่าว เราอาจจะไม่สามารถให้บริการนั้นแก่ท่านได้

ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ (ตามที่นิยามไว้ใน นโยบายในความเป็นส่วนตัว) ที่เราใช้หรือเข้าถึงในอุปกรณ์ของท่านจะดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดการใช้บริการฉบับนี้รวมถึง นโยบายในความเป็นส่วนตัวของเรา

โปรดสังเกตว่าเราจะไม่รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายของบุคคลภายนอกที่เกิดขึ้นแก่ท่าน (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตและการสื่อสารโทรคมนาคมของท่าน) ในส่วนที่เกี่ยวกับหรือเกิดขึ้นจากการใช้บริการหรือซอฟต์แวร์ของเรา

การรับประกันและข้อสงวนสิทธิ ความรับผิดในบริการของเรา

ตราบเท่าที่อนุญาตตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวนความรับผิดทั้งหมดรวมกันของเราและบริษัทในเครือของเราสำหรับการเรียกร้องทุกประเภทในส่วนที่เกี่ยวกับข้อกำหนดการใช้บริการฉบับนี้ ข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับการอนุญาตแก่ผู้ใช้ปลายทาง หรือบริการหรือซอฟต์แวร์ของเราที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ใดๆจะจำกัดอยู่เพียงจำนวนความเสียหายที่สูงกว่าระหว่างจำนวนใดๆ ดังต่อไปนี้ (1) จำนวนเงินที่ท่านได้ชำระให้แก่เราสำหรับการใช้บริการหรือซอฟต์แวร์เฉพาะอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องนั้นที่ได้ชำระรวมกันในระหว่าง 6 เดือนก่อนหน้าของวันที่เกิดสิทธิเรียกร้องครั้งล่าสุด และ (2) จำนวน 100 เหรียญสหรัฐ

ตราบเท่าที่อนุญาตตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เราและบริษัทในเครือของเราไม่ต้องรับผิดชอบตามข้อกำหนดการใช้บริการฉบับนี้ ข้อตกลงทั่วไปเกี่ยวกับการอนุญาตแก่ผู้ใช้ปลายทาง หรือบริการหรือซอฟต์แวร์ของเราสำหรับความเสียหายที่เป็นผลมาจาก : (1) ภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย แผ่นดินไหว หรือโรคระบาด (2) เหตุการณ์ในสังคม เช่น สงคราม การจลาจล หรือการกระทำของรัฐบาล (3) ความผิดพลาดหรือความผิดปกติของซอฟต์แวร์ ระบบ ฮาร์ดแวร์ หรือการเชื่อมต่อของเราหรือของท่าน (5) การใช้บริการหรือซอฟต์แวร์ของเราอย่างไม่ถูกต้องหรือไม่ได้รับอนุญาต (6) การที่ท่านใช้บริการหรือซอฟต์แวร์ของเราโดยฝ่าฝืนต่อข้อกำหนดการใช้บริการฉบับนี้หรือข้อตกลงทั่วไปเกี่ยวกับการอนุญาตแก่ผู้ใช้ปลายทาง หรือ (7) เหตุผลใดๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมหรือที่อาจคาดหมายได้ตามสมควรของเรา นอกจากนี้ ตราบเท่าที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเราจะไม่รับผิดในเหตุการณ์ใดๆที่เป็นผลโดยอ้อม พฤติการณ์ในกรณีพิเศษ หรือเป็นผลมาจาก ค่าเสียหายที่เป็นการลงโทษหรือให้เป็นเยี่ยงอย่าง หรือเกิดจากการสูญเสียในทางธุรกิจ รายได้ กำไร กู๊ดวิลล์ เนื้อหาหรือข้อมูล

เว้นแต่ในกรณีที่ความเสียหายอาจได้รับการยกเว้น ถูกจำกัด หรือสละสิทธิตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดการใช้บริการฉบับนี้มิได้มีข้อจำกัดหรือยกเว้นความรับผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :

โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดอื่นใดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดการใช้บริการฉบับนี้ ข้อกำหนดการใช้บริการฉบับนี้มิได้จำกัดหรือยกเว้นสิทธิมูลฐานของท่านในเรื่องเขตอำนาจการบังคับใช้กฎหมาย (รวมถึงสิทธิภายใต้หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคที่เกี่ยวข้อง) เฉพาะในส่วนที่ไม่สามารถยกเว้นหรือสละสิทธิได้ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าว

ท่านตกลงว่าท่าน (และองค์กรของท่าน ในกรณีที่ท่านใช้บริการซอฟต์แวร์ของเราในนามขององค์กรดังกล่าว) จะรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่เรา หุ้นส่วนของเราและบริษัทในเครือของเราจากการเรียกร้อง คดี การดำเนินการ ข้อเรียกร้อง ความเสียหาย หนี้ การสูญเสีย ต้นทุน ค่าใช้จ่าย (รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีและค่าทนายความ) และความรับผิดที่เกิดขึ้นจาก : (1) การที่ท่านใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการของเรา หรือ (2) การที่ท่านฝ่าฝืนข้อกำหนดการใช้บริการฉบับนี้ (รวมไปถึงข้อกำหนดใดๆ ในข้อตกลงทั่วไปเกี่ยวกับการอนุญาตแก่ผู้ใช้ปลายทาง

การยกเลิก

ข้อกำหนดการใช้บริการฉบับนี้จะใช้บังคับกับการที่ท่านใช้บริการของเราจนกระทั่งการเข้าถึงบริการดังกล่าวเป็นอันสิ้นสุดลงไม่ว่าโดยเราหรือโดยท่านก็ตาม

เราอาจระงับเป็นการชั่วคราวหรือยกเลิกการเข้าถึงของท่านในบัญชีของท่านหรือส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของบริการของเราได้: (1) ในกรณีที่เราเชื่อโดยมีเหตุอันสมควรว่าท่านได้ฝ่าฝืนข้อกำหนดการใช้บริการฉบับนี้ (2) ในกรณีที่ท่านใช้บริการของเราในประการที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อเราหรือผู้ใช้บริการรายอื่นของเรา หรือทำให้มีภัยคุกคามจากการที่บุคคลภายนอกอาจเรียกร้องให้เรารับผิด หรืออาจทำความเสียหายต่อชื่อเสียงของเรา (3) ในกรณีที่ท่านมิได้ใช้บริการของเราในช่วงระยะเวลาต่อเนื่องกัน หรือ (4) เหตุผลอื่นใด ทั้งนี้ในกรณีที่สามารถทำได้ตามสมควร เราจะแจ้งการระงับการใช้บริการชั่วคราวหรือการยกเลิกบริการดังกล่าวให้ท่านทราบ

การจัดเก็บและการสำรองเนื้อหาของท่าน

ภายหลังจากที่ข้อกำหนดการใช้บริการฉบับนี้ได้สิ้นสุดลง เราจะจัดเก็บและใช้เนื้อหาของท่านตามข้อกำหนดการใช้บริการฉบับนี้ รวมถึง นโยบายในความเป็นส่วนตัว ทั้งนี้ ในกรณีที่เราระงับเป็นการชั่วคราวหรือยกเลิกการให้บริการ หรือในกรณีที่การที่ท่านเข้าถึงบริการของเราถูกยกเลิกโดยท่านหรือโดยเรานั้น เรามิได้รับประกันว่าเราจะสามารถส่งคืนเนื้อหาของท่านให้แก่ท่านได้และเราอาจจะลบเนื้อหาของท่านอย่างถาวรโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบไม่ว่าในเวลาใดๆ ภายหลังจากที่การบริการได้ถูกยกเลิก ในการนี้ โปรดทำให้แน่ใจว่าท่านได้ทำการสำรองเนื้อหาของท่านอยู่เป็นปกติ

ข้อกำหนดอื่นๆ

ข้อกำหนดการใช้บริการฉบับนี้ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างเรากับท่านในส่วนที่เกี่ยวกับการบริการของเรา ท่านตกลงว่าท่านจะไม่เรียกร้องเราให้รับผิดในข้อความใดๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งในข้อกำหนดการใช้บริการฉบับนี้ ในกรณีที่มีข้อกำหนดใดๆ ในข้อกำหนดการใช้บริการฉบับนี้ที่ไม่มีผลใช้บังคับ (หรือข้อกำหนดเพียงบางส่วนก็ตาม) จะไม่มีผลกระทบต่อความสมบูรณ์หรือการมีผลบังคับของข้อกำหนดในส่วนอื่นๆ (หรือข้อกำหนดในส่วนที่เหลือ) ในกรณีที่ศาลตัดสินว่าเราไม่สามารถบังคับใช้ข้อกำหนดการใช้บริการฉบับนี้ไม่ว่าในข้อความส่วนใดๆ เราอาจจะเปลี่ยนข้อกำหนดดังกล่าวด้วยข้อกำหนดที่คล้ายคลึงกันได้ตราบเท่าที่ข้อกำหนดนั้นสามารถมีผลใช้บังคับได้ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยที่ไม่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดที่เหลืออยู่ในข้อกำหนดการใช้บริการฉบับนี้ ความล่าช้าที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้ข้อกำหนดการใช้บริการฉบับนี้จะไม่ถูกถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ใดๆ ภายใต้ข้อกำหนดนั้นๆ สิทธิและภาระหน้าที่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้บริการฉบับนี้ซึ่งโดยเนื้อหาแล้วควรจะมีผลใช้บังคับต่อไป รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงภาระหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความรับผิด การรับผิดชดใช้ (ถ้ามี) ของคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปภายหลังจากที่ข้อกำหนดการใช้บริการฉบับนี้หมดอายุหรือสิ้นสุดลง

นอกจากท่านและเราแล้วไม่มีบุคคลอื่นใด (ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง) มีสิทธิในการบังคับตามข้อกำหนดการใช้บริการฉบับนี้ไม่ว่าต่อบุคคลใดๆ และท่านไม่สามารถโอน มอบหมาย หรือส่งมอบข้อกำหนดการใช้บริการฉบับนี้ หรือสิทธิใดๆหรือภาระหน้าที่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้บริการฉบับนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเราล่วงหน้า ทั้งนี้ เรามีสิทธิในการส่งมอบ โอน หรือทำสัญญามอบสิทธิช่วงสำหรับข้อกำหนดการใช้บริการฉบับนี้ หรือสิทธิและภาระหน้าที่ของเราภายใต้ข้อกำหนดการใช้บริการฉบับนี้ได้โดยอิสระ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าจะได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากท่านหรือได้บอกกล่าวท่านล่วงหน้าหรือไม่ก็ตาม โดยท่านรับทราบและตกลงว่าหุ้นส่วนของเราหรือบริษัทในเครือของเราจะไม่มีความรับผิดภายใต้ข้อกำหนดการใช้บริการฉบับนี้ไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตาม

กฎหมายที่ใช้บังคับและการระงับข้อพิพาท

เว้นแต่เฉพาะในกรณีที่: (1) ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องที่ได้รวมเข้าเป็นส่วนของข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้ จะกำหนดไว้เป็นประการอื่น หรือ (2) หลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเขตอำนาจศาลที่ใช้บังคับกับท่านจะบัญญัติไว้เป็นประการอื่น (ยกตัวอย่างเช่นท่านอาจมีสิทธิขั้นมูลฐานในเขตอำนาจของกฎหมายที่ใช้บังคับกับท่านเกี่ยวกับการนำคดีมาสู่ศาลหรือการต่อสู้คดีข้อเรียกร้อง (รวมถึงศาลในคดีที่ไม่มีข้อยุ่งยากหรือศาลอื่นใดในทำนองเดียวกัน)) ข้อกำหนดการใช้บริการฉบับนี้และข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องใดๆที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดการใช้บริการฉบับนี้จะอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายของเขตอำนาจการปกครองพิเศษของประเทศฮ่องกง

ข้อพิพาท ความขัดแย้งหรือข้อเรียกร้องใดๆ (ไม่ว่าจะได้ทำเป็นสัญญาหรือโดยละเมิดหรือประการอื่นใด) ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับ ข้อกำหนดการใช้บริการฉบับนี้ รวมถึง การคงอยู่ ความสมบูรณ์ การตีความ การปฏิบัติหน้าที่ การผิดสัญญา หรือการยกเลิก จะต้องนำเข้าสู่และระงับข้อพิพาทในที่สุดด้วยกระบวนการทางอนุญาโตตุลาการของศูนย์อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศของประเทศฮ่องกงภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์อนุญาโตตุลาการของศูนย์อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศของประเทศฮ่องกงเมื่อได้มีการยื่นเสนอข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการ ทั้งนี้ สถานที่ในการดำเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการได้แก่ประเทศฮ่องกงโดยจะมีอนุญาโตตุลาการเพียงหนึ่งท่านเท่านั้นและจะดำเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการเป็นภาษาอังกฤษ

ข้อกำหนดการใช้บริการ (ข้อกำหนดเฉพาะเรื่องสำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา)

หากท่านเป็นผู้ใช้บริการของเราในประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ถือว่าข้อกำหนดดังต่อไปนี้รวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดการใช้บริการฉบับนี้และเข้าแทนที่ข้อกำหนดการใช้บริการฉบับนี้ในส่วนที่ไม่ตรงกัน

หากท่านเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ท่านตกลงสละสิทธิตามมาตรา 1542 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย และข้อกำหนดใดๆ ในทำนองเดียวกันในเขตอำนาจการบังคับใช้กฎหมายอื่น (ในกรณีที่ท่านเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในเขตอำนาจอื่นนั้นๆ) ซึ่งระบุว่า “การยกเว้นในกรณีทั่วไปจะไม่รวมไปถึงข้อเรียกร้องซึ่งเจ้าหนี้ไม่ทราบถึงหรือมิได้มีข้อสงสัยในความมีอยู่อันเป็นประโยชน์แก่เจ้าหนี้นั้นในเวลาที่ได้เข้าทำการยกเว้นดังกล่าว ซึ่งหากเจ้าหนี้ได้ทราบแล้วย่อมจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญต่อการทำความตกลงกับลูกหนี้”

คู่สัญญาแต่ละฝ่ายในที่นี้ตกลงสละสิทธิอย่างไม่สามารถเพิกถอนได้ในการไต่สวนโดยคณะลูกขุนหรือการเข้าร่วมในการฟ้องคดีในลักษณะของ Class Action ในกระบวนการทางกฎหมายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดการใช้บริการฉบับนี้หรือธุรกรรมใดๆ ที่ดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดดังกล่าว

ข้อกำหนดการใช้บริการ (ข้อกำหนดเฉพาะเรื่องสำหรับประเทศออสเตรเลีย)

หากท่านเป็นผู้ใช้บริการของเราในประเทศออสเตรเลีย ให้ถือว่าข้อกำหนดดังต่อไปนี้รวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดการใช้บริการฉบับนี้และเข้าแทนที่ข้อกำหนดการใช้บริการฉบับนี้ในส่วนที่ไม่ตรงกัน

คำรับรองหรือการรับประกันทั้งหมดไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดการใช้บริการฉบับนี้ หรือสาระสำคัญของเรื่องดังกล่าวที่มิได้ระบุในข้อกำหนดการใช้บริการฉบับนี้จะไม่รวมเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดการใช้บริการฉบับนี้ทั้งหมดตราบเท่าที่อนุญาตตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อกำหนดและการให้บริการฉบับนี้มิได้มีผลเป็นการยกเว้น จำกัดหรือเปลี่ยนแปลงการรับประกัน คำรับรอง ข้อกำหนด หรือเงื่อนไข สิทธิหรือการเยียวยาที่มีหรือที่กำหนดไว้ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในส่วนที่ไม่สามารถยกเว้น จำกัดหรือเปลี่ยนแปลงได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

ในกรณีที่การรับประกัน เงื่อนไข คำรับรองหรือข้อกำหนดได้สื่อความหมายหรือถูกกำหนดโดยหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในประการที่ไม่สามารถยกเว้นได้ (“ ข้อกำหนดที่ไม่สามารถยกเว้นได้”) และเราสามารถจำกัดขอบเขตของการเยียวยาต่อการละเมิดข้อกำหนดที่ไม่สามารถยกเว้นได้ดังกล่าว ในกรณีนี้ ความรับผิดของเราจากการละเมิดข้อกำหนดที่ไม่สามารถยกเว้นได้นี้จะจำกัดให้เป็นไปในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ตามที่เราจะเป็นผู้เลือก: