Music Joox

menu

นโยบายเกี่ยวกับการแจ้งการละเมิดลิขสิทธิ์ของ JOOX

บทนำ

ที่เทนเซ็นต์เราให้ความเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและ เจ้งของสิทธิดังกล่าว

เราจะตอบรับต่อข้อกล่าวหาในเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์ เกี่ยวกับบริการของเราตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นโยบายฉบับนี้ กำหนดแนวทางในการดำเนินการต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ที่มีการกล่าวหาดังกล่าว และได้กำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดการใช้บริการ ซึ่งท่านได้ตกลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วในการใช้บริการของเรา ทั้งนี้ข้อความที่ใช้ในนโยบายฉบับนี้จะมีความหมายเดียวกันกับ ข้อความที่ได้ให้คำนิยามไว้ใน “ข้อกำหนดการใช้บริการ” เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นประการอื่นในนโยบายฉบับนี้ หรือในกรณีที่ข้อความแสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่น

ขอบเขตของนโยบายฉบับนี้

โปรดสังเกตว่านโยบายฉบับนี้เกี่ยวข้องกับการละเมิดลิขสิทธิ์ที่มีการกล่าวหาเท่านั้นหากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ์ที่มีการกล่าวหาดังกล่าวว่าเป็นสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่น (ตัวอย่างเช่นเครื่องหมายการค้า) หรือข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นเรื่องกเกี่ยวกับการกระทำที่เป็นการละเมิดต่อข้อกำหนดการใช้บริการ หรือ นโยบายเกี่ยวกับการใช้งานที่ยอมรับได้ กรุณาติดต่อเราที่ feedback@joox.com

บทสรุป

ในกรณีที่เราได้รับการแจ้งโดยชอบ (“การแจ้ง”) เราจะนำเนื้อหาที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ที่ถูกกล่าวหานั้นออกจากบริการของเรา(“เนื้อหา”) จากนั้นเราจะดำเนินการอันสมควรเพื่อติดต่อกับเจ้าของเนื้อหาดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่เจ้าของเนื้อหาดังกล่าว ได้ยื่นคำโต้แย้งที่มีเหตุผลโดยชอบมายังเรา (“คำโต้แย้ง”) เราจะนำเนื้อหาดังกล่าวกลับเข้าสู่บริการของเราภายใน 21 วัน เว้นแต่ในกรณีที่ผู้แจ้งได้ดำเนินการทางกฎหมายเพื่อมิให้มีการนำเนื้อหาดังกล่าวกลับเข้าสู่การให้บริการ

โปรดสังเกตว่า เราอาจส่งมองสำเนาของการแจ้งหรือ คำโต้แย้งทั้งหมดดังกล่าวให้บุคคลใดๆ ตามเงื่อนไขของกฎหมายหรือตามที่จำเป็นและสมควรเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของเรา

กรุณาอย่าแจ้งข้อมูลเท็จ

โปรดพิจารณายื่นการแจ้งหรือคำโต้แย้งด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากท่านไม่แน่ใจว่าท่านเป็นเจ้าของเนื้อหาที่เกี่ยวข้องหรือไม่ ( หรือได้รับอนุญาตให้ใช้โดยชอบหรือไม่) – เราขอแนะนำให้ท่านติดต่อกับทนายความในกรณีนี้ ทั้งนี้ ท่านอาจต้องรับผิดตามกฎหมายหากท่าน ได้แจ้งหรือยื่นคำโต้แย้งโดย (1) รู้อยู่ว่าเป็นข้อมูลเท็จ หรือ (2) ยื่นมาโดยมีเจตนาทุจริต

การยื่นการแจ้งข้อมูล

ในการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหานั้นท่านจะต้องเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในเนื้อหา (หรือเป็นตัวแทนของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้น)

การยื่นการแจ้งจะต้องเป็นลายลักษณ์อักษรและจะต้องมีข้อมูลที่เพียงพออย่างน้อยดังต่อไปนี้

 1. งานลิขสิทธิ์ที่ท่านเชื่อว่าถูกละเมิด (ได้แก่ การบรรยายงานที่ท่านเป็นเจ้าของ) และนำส่งหลักฐานตามสมควรอย่างเพียงพอให้แก่เราเพื่อพิจารณาว่าท่าน (หรือตัวการที่ท่านกระทำการแทน) เป็นเจ้าของงานลิขสิทธิ์ดังกล่าว
 2. เนื้อหาที่ท่านกล่าวอ้างว่าถูกละเมิดลิขสิทธิ์รวมถึงให้ข้อมูลอันสมควรอย่างเพียงพอแก่เราเพื่อบ่งชี้และระบุว่าเป็นเนื้อหาใด (ได้แก่ URL ที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ของเราซึ่ง เนื้อหาดังกล่าวปรากฏอยู่หรือสามารถเข้าถึงได้)
 3. ระบุข้อความดังต่อไปนี้ “ข้าพเจ้าเชื่อโดยสุจริตว่าการใช้เนื้อหาอันมีลิขสิทธิ์และเป็นส่วนหนึ่งของบริการ JOOX ตามที่ได้แจ้งให้ทราบข้างต้นเป็นกรณีที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทน หรือได้รับคุ้มครองตามกฎหมาย ทั้งนี้ ภายใต้การรับโทษของการให้ข้อมูลเท็จ ข้าพเจ้าสาบานว่าข้อมูลที่ได้แจ้งมานี้ถูกต้องและข้าพเจ้าเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ ในนามของเจ้าของซึ่งมีสิทธิเด็ดขาดในงานที่ถูกกล่าวหาว่ามีการละเมิดข้างต้น”
 4. หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน ที่อยู่ และ อีเมล์แอดเดรส
 5. ลงชื่อในการแจ้งข้อมูล

กรุณาจัดส่ง การแจ้งข้อมูลเป็นหนังสือให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของเราที่ : ฝ่ายกฎหมาย ชั้น 29 อาคารทรีแปซิฟิกเพลส เลขที่ 1 ควีนส โรด อีสต์ วันชัย ฮ่องกง โดยระบุว่า “เรื่อง: การแจ้งละเมิดลิขสิทธิ์ JOOX”

การยื่นคำโต้แย้ง

คำโต้แย้งจะต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร และจะต้องระบุข้อมูลที่เพียงพอ อย่างน้อยดังต่อไปนี้

 1. เนื้อหาที่เรานำออกจากการให้บริการ และที่อยู่ของเนื้อหาดังกล่าวตามที่ปรากฏอยู่ก่อนที่จะถูกนำออกจากการให้บริการ
 2. ระบุความยินยอมของท่านในการ : (ก) ในกรณีที่ท่านอยู่ในเขตสหรัฐอเมริกา ให้ถือว่าที่อยู่ของท่านอยู่ในเขตอำนาจของศาลสหพันธรัฐหรือ (ข) ในกรณีที่ท่านอยู่นอกสหรัฐอเมริกาให้ถือว่าอยู่ภายใต้เขตอำนาจของศาลใดๆ ที่อาจพบเราได้
 3. ระบุว่าท่านยอมรับในกระบวนการจากผู้ที่เป็นผู้แจ้งข้อมูลที่แท้จริง
 4. ระบุข้อความดังต่อไปนี้: ”ภายใต้การรับโทษของการให้ข้อมูลเท็จ ข้าพเจ้าสาบานว่าข้าพเจ้าเชื่อโดยสุจริตว่าเนื้อหาทีเกี่ยวข้องที่กล่าวถึงข้างต้นได้ถูกนำออกจากการให้บริการหรือระงับการใช้โดยการเข้าใจผิดหรือการแจ้งข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง”
 5. หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน ที่อยู่ และ อีเมล์แอดเดรส
 6. ลงชื่อในคำโต้แย้ง

จากนั้นกรุณาจัดส่งคำโต้แย้งเป็นหนังสือมายัง เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของเราที่ : ฝ่ายกฎหมาย ขั้น 29 อาคารทรีแปซิฟิกเพลส เลขที่ 1 ควีนส โรด อีสต์ วันชัย ฮ่องกง “เรื่องคำโต้แย้งการแจ้งการละเมิดลิขสิทธิ์ JOOX